Sources in Chinese on Dr. Sun & Hawaii

Selected List of Chinese Works

 

Compiled by Xin Li
Last Updated: May 4, 1998

BOOKS

Soong, Irma Tam and Wei-tung Lin. Five Hsing Chung Hui Men of Valor. Taipei: Federation of Overseas Chinese Associations, 1989.

Su, Teh-yung. “Mr. Sun Mei.” Notable Overseas Chinese. Taipei: Chinese Cultural Publishing Committee, 1955.

Wu, Hsiang-hsiang. Biography of Dr. Sun Yat-sen. Taipei: Far East Publishing Co., 1981.

Hang, Ting Yung. Dr. Sun Yat-sen’s Seven Visits to America and Hawaii. Taipei: China Publishing Co., 1982.

Lo, Chuan-hua. The Chinese in Hawaii: A Bibliographic Survey. Taipei: China Printing Co., 1972.

Wu, Chun-lieh. The Chinese of Hawaii. Honolulu: Overseas Penman Club, 1929.

Fu, Chi-hsueh. Biography of Sun Yat-sen. Taipei: Sun Yat-sen Birthday Celebration Committee, 1965.

Feng Tse-yu. Anecdotal History of Revolution. Taipei: Commercial Press, 1969.

Ch¡¯en K¡¯uang-min, An Outline History of the Overseas Chinese of America, New York: Overseas Chinese Culture Publishing Co., 1950).

Yu, Yujen, et al. Collection of Papers on China’s Founding Father’s 90th Birthday Anniversary. Taipei: The Business Committee for Chinese Cultural Publications, 1956.

Lo Chia-lun, ed. Chronology of Dr. Sun Yat-sen. Taipei: Kuomintang Central Committee Party History Committee, 1969.

Chang, Ta-mou. Dr. Sun Wen and the Chinese Hung men Society. Taipei: Ku Mei Publishing House, 1980.

Ch’en, Ju-chou. Handbook of Chinese in America. New York: Chung-kuo kuo min wai chiao hsieh hui, 1946.

Feng, Tzu-yu. Overseas Chinese and the Revolution of 1911. Taipei : Tai-wan shang wu yin shu kuan, 1975.

Feng, Tzu-yu. A History of the Revolutionary Movement in China prior to the Founding of the Republic. Shanghai: Shanghai shu tien, 1990.

Huang, Chen-wu. Overseas Chinese and the Chinese Revolution. T’aipei: Kuo fang yen chiu yuan, 1963.

Chiang Yung-ching. Hua ch’iao k’ai kuo ko ming shih liao. Taipei: Cheng chung shu chu, 1977.

Hung Ssu-ssu, et al. Hsin hai ko ming yu Hua ch’iao. Peking: Jen min ch’u pan she, 1982.

Chung-kuo she hui k’o hsueh yuan chin tai shih yen chiu so chin tai shih tzu liao pien chi

tsu pien. Hua ch’iao yu hsin hai ko ming. Peking : Chung-kuo she hui k’o hsueh ch’u pan she, 1981.

Hua chiao ko ming shih pien tsuan wei yuan hui pien tsuan. Hua chiao ko ming shih. Taipei: Cheng chung shu chu, 1981.

 

PAPERS

Su, Teh-yung. “China’s Founding Father’s Revolutionary Movement in Hawaii.” In Yu, Yujen. Collection of Papers on China’s Founding Father’s 90th Birthday Anniversary. Taipei: The Business Committee for Chinese Cultural Publications, 1956.

Chung, Kun Ai. “My Good Friend Sun Yat-sen.” trans. Teh-yung Su. In Yu, Yujen. Collection of Papers on China’s Founding Father’s 90th Birthday Anniversary. Taipei: The Business Committee for Chinese Cultural Publications, 1956.

 

JOURNAL ARTICLES

Ma, Yangsheng. “Hawaiian Overseas Chinese Support to Sun Yat-sen’s Revolutionary Activities. ” Overseas Chinese History Studies. 4 (1996): 76-80.

Lo, Hsiang-lin. “The Story of the Founding of the Hsing Chung Hui.” China Forum July 1974: 131-145.

Cheng, Chao. “The Anecdotes of Dr. Sun Yat-sen.” I Ching No. 4

                    Peng, Dayong. “Sun Yat-sen and ‘Hong Men’.” Li shih chiao hsueh. Nov. 1993: 17-22.

                    Zhou, Xingliang. “Sun Yat-sen and Christianity in the West.” Wen shih che (Journal of Literature, History and Philosophy). Nov. 1995: 74-82.

                    Hsi, Roger H.T. “Dr. Sun Yat-sen and the Christianity.” Chung-shan hsueh shu lun tsung (Journal of Sun Yat-Senism) Oct. 1990: 137-172.