Links

 1. Hawai`i Visitors & Convention Bureau
 2. Iolani School
 3. Punahou School
 4. Zhongshan (Sun Yat-sen) University (Guangzhou, China)
 5. National Sun Yat-sen University (Kaohsiung, Taiwan)
 6. Peking University (Beijing, China)
 7. Sun Yat-sen Memorial Hall (Guangzhou, China)
 8. Sun Yat-sen in Shanghai
 9. Sun Yat-Sen Memorial (Cuiheng, Zhongshan, China, Chinese in GB encoding)
 10. Dr. Sun Yat-sen’s Mausoleum (Nanjing, China)
 11. China Soong Ching Ling Foundation
 12. China Welfare Institute in Shanghai
 13. Shanghai Soong Ching Ling Foundation
 14. Dr. Sun Yat-sen Museum in Hong Kong